Магістерський рівень

126 «Інформаційні системи та технології»

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

124 «Системний аналіз»

Спеціалізація «Системи і методи прийняття рішень»

Магістри вивчають методологію системного, структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем, проектування й використання баз і сховищ даних, розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, принципи побудови та особливості функціонування сучасних  інформаційних систем і комп’ютерних мереж.

Ступінь магістра дозволяє отримати знання і напрацювати майстерність в професійній сфері та виконувати наступні завдання:

  • встановлювати структурні зв'язки в системах, узагальнювати отримані відомості і напрацьований досвід за період існування проблеми;
  • позначати цілі для фізичних і математичних процесів моделювання об'єктів, управляти отриманими результатами;
  • формулювати завдання випробувань і досліджень, спираючись на принципи системного аналізу, серед яких виділяють методи, технології, порядок дій і моделі автоматизованих програмних засобів проектування;
  • здійснювати імітаційні дослідження, при яких об'єкт, що вивчається, замінюється на його ескіз із заданими параметрами;
  • вводити досягнення, отримані експериментальним шляхом і впроваджувати практичне застосування в професійну сферу діяльності;
  • системно вивчати первинну інформацію, потрібну для розгляду в процесі конструювання і проектування;
  • аргументовано приймати конструкторські і проектні рішення у сфері системного аналізу; здійснювати перевірку відповідності проектів, що реалізовуються, а також пакетів технічних документів встановленим законодавством приписам, нормам і вимогам; використовувати веб-технології, у тому числі при дистанційному керуванні проектно-технологічними роботами.
Українська

122 «Комп’ютерні науки»

Спеціалізація «Системи штучного інтелекту»

Магістри вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до аналізу, проектування, програмування, експлуатації і супроводу інтелектуальних систем як інструменту наукових досліджень та розв’язування складних науково-технічних задач.

Українська