Розробка методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови

Українська
Автор: 
Чирун Любомир Вікторович
Спеціальність: 
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Русин Б.П.
Рік захисту: 
2007
Вид дисертації: 
кандидатська
Анотація: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.- Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2007.

Дисертація присвячена розробленню методів апроксимації трансферних функцій з використанням неперервних дробів в системах синтезу мови. Для досягнення поставленої мети здійснено порівняльний аналіз систем синтезу мови, методів сумування неперервних дробів. Знайдено можливість використання апарату теорії неперервних дробів до задач синтезу мови. На основі цього запропоновано новий підхід до поняття збіжності неперервних дробів, розроблено новий алгоритм, що дає можливість сумувати неперервні дроби “розбіжні” в класичному розумінні. Також запропоновано алгоритми знаходження значень модуля і аргумента комплексних чисел за допомогою неперервних дробів. Розроблено алгоритми знаходження знаку аргумента комплексного числа на основі аналізу підхідних дробів неперервного дробу.

Використання неперервних дробів в задачах синтезу мови дало можливість покращити точність апроксимації трансферних функцій при зменшені часу, який необхідний для перерахунку коефіцієнтів моделі синтезу мови.

Здійснено обчислювальні експерименти з апроксимації трансферних функцій з використанням запропонованого способу і порівняно результати з класичними способами. Порівняльний аналіз результатів показав, що запропонований спосіб є ефективнішим за класичні способи по простоті і зменшенню часу обчислень при необхідній точності апроксимації.

Ключові слова: системи синтезу мови, неперервні дроби, формантний синтез, автореґресивне моделювання, апроксимація з використанням неперервних дробів.