МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ ОНТОЛОГІЙ

Українська
Автор: 
Литвин Василь Володимирович
Спеціальність: 
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем
Керівник (консультант): 
д.т.н., професор Пасічник В.В.
Рік захисту: 
2012
Вид дисертації: 
докторська
Анотація: 

Литвин В.В. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – математичне і програмне забезпечення обчислювальних машин і систем. – Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2012.

У дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (ІСППР), ядром баз знань яких є онтології. Здійснено класифікацію таких систем з погляду їх функціонування на основі онтологій. Розроблено математичне забезпечення функціонування ІСППР, яке ґрунтується на онтологіях. Для цього введено поняття адаптивної онтології. Модель адаптивної онтології визначено як розвиток класичної моделі додаванням ваг важливості понять та відношень, які зберігаються в онтології. Налаштування таких скалярних величин (ваг важливостей) дозволило адаптувати онтологію до специфіки предметної області та задач, які розв’я­зуються за допомогою ІСППР. Введені ваги використано під час побудови метрик, на основі яких здійснено моделювання процесу функціонування ІСППР.

Отримав подальший розвиток процес автоматизованої розбудови базової онтології, її оптимізації та навчання. Розроблено рекурсивний метод автоматизованої розбу­дови онтологій. За критерії оптимізації взято характеристики якості функціону­вання ІСППР згідно стандарту ISO 9126. Розроблено метод розвинення ваг важли­вості понять та відношень на всю онтологію на основі задання початкових ваг.

Наведено приклади розроблених ІСППР, функціонування яких ґрунтується на побудованих моделях, методах та алгоритмах.

Ключові слова: інтелектуальна система підтримки прийняття рішень, онтологія, адаптивна онтологія, концептуальний граф, база знань, метрика, якість функціонування інтелектуальних систем, оптимізація онтологій.