Бакалаврський рівень

126 "Інформаційні системи та технології" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

124 "Системний аналіз" перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма зі спеціальності 124 „Системний аналіз” націлена на підготовку фахівців з бізнес-аналізу інформаційних процесів (Business Analysis) та аналізу даних (Data Science). Наші фахівці проектують, створюють й експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Наші фахівці після закінчення бакалаврату зі спеціальності 124 „Системний аналіз” будуть вміти:

  • формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області системного аналізу та прийняття рішень, вибирати належні напрями і відповідні методи для їхнього розв’язування.
  • ефективно проводити системний аналіз, здійснювати вибір концептуальної моделі середовища інформаційної системи на основі математичних моделей і методів прийняття рішень, параметризацію компонентів інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень.
  • вивчати та критично оцінювати нові методології проведення системного аналізу та застосування консолідації даних і знань, ґрунтуючись на фахових у цих областях наукових літературних джерелах.
  • ефективно проводити системний аналіз, здійснювати дослідження, видобування та аналіз даних з різноманітних інформаційних ресурсів на основі математичних моделей і методів науки про дані для процесів підтримки прийняття рішень.
  • бути лідером розроблення та виконання проекту з розроблення засобів і технологій аналітики даних.
Українська