Бакалаврський рівень

126 "Інформаційні системи та технології" (бакалаврський рівень)

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

124 "Системний аналіз" (бакалаврський рівень)

На відміну від унітарних спеціальностей, системний аналіз належить до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, що базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивченні сучасної теорії управління, теорії ухвалення рішень і методів математичного і комп’ютерного моделювання, широкого спектру техніко-економічних, соціальних, фінансових, екологічних, політичних процесів.

Така освіта дозволяє здійснювати підготовку студентів, що легко адаптуються до виробничої діяльності на IT підприємствах різного рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ державного управління, екологічних і енергетичних об’єктах та багато ін.

Випускники спеціальності «Системний аналіз» досконало володіють сучасними мовами та засобами програмування, а також потужними прикладними програмами, що дозволить з урахуванням прикладної математичної підготовки успішно конкурувати з випускниками інших освітніх напрямів комп’ютерного профілю.

Фахівці з системного аналізу проектують, створюють й експлуатують комп’ютерні системи  аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах, здійснюють аналіз бізнес-процесів з погляду їхньої подальшої автоматизації, розробляють технічні завдання та специфікації, тестують програмне забезпечення, формують аналітичні звіти.

Українська

122 "Комп’ютерні науки" (бакалаврський рівень)

Студенти отримують знання, вміння та навички з проектування і впровадження сучасних інформаційних систем та технологій, систем підтримки прийняття рішень в економіко-виробничих та бізнесових системах, математичних та інтелектуальних методів аналізу бізнес-процесів, методів та комп’ютерних засобів прогнозування в бізнесі, інвестуванні, страхуванні та кредитуванні.

Українська