Магістерський рівень

Спеціалізація "Розподілені інформаційні системи та технології"

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

Системний аналіз, SA (освітньо-наукова, 2-річна)

Освітньо-наукова програма ґрунтується на фундаментальних постулатах системного аналізу та результатах сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики системного аналізу. Спрямована на актуальні аспекти спеціальності, в рамках якої можлива подальша наукова кар’єра.

Українська

Спеціалізація "Аналіз даних (Data Science, DS)"

Data Science - це наука про методи аналізу даних та отримання з них важливої інформації та знань. В ній використовуються методи та теорії, взяті з багатьох областей математики, статистики, інформатики. Вона тісно пересікається з такими напрямами, як машинне навчання (Machine Learning), науки про мислення (Cognitive Science), технології для роботи з великими даними (Big Data).

Українська

Спеціалізація "Консолідована інформація (Business Intelligence, BI)"

Business intelligence (BI) - це методи та засоби для перекладу неопрацьованої інформації в розумну, зручну форму які використовуються для бізнес-аналізу.

Технології BI опрацьовують великі обсяги неструктурованих даних для стратегічних можливостей бізнесу. Нові можливості та впровадження ефективної стратегії, яка базується на знаннях, можуть забезпечити підприємствам конкурентну перевагу на ринку та довготривалу стабільність.

Українська

Спеціалізація "Управління ІТ-проектами (Project Management, PM)"

Магістри вивчають програмні засоби та технології для управління ІТ-проектами, методологію керівництва проведенням наукових досліджень і розроблень проектів та програм, методи виконання ІТ-проектів засобами CASE-технологій, оцінювання етапів і кінцевих результатів виконання робіт ІТ-проекту та здійснення коригування параметрів ІТ-проекту, принципи побудови та особливості функціонування сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж, нормативно-правові документи і методологію формування проектної документації по ІТ проектах.

Українська

126 «Інформаційні системи та технології»

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з інформаційних систем та технологій (ІСТ), що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, а також дасть їм можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатацію ІСТ у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

Українська

122 «Комп’ютерні науки»

Спеціалізація «Системи штучного інтелекту»

Магістри вивчають застосування систематизованого і упорядкованого підходу до аналізу, проектування, програмування, експлуатації і супроводу інтелектуальних систем як інструменту наукових досліджень та розв’язування складних науково-технічних задач.

Українська

Спеціальність 124 "Системний аналіз" (магістерський рівень)

Спеціальність 124 "Системний аналіз" на другому (магістерському) рівні містить такі спеціалізації:
 1. Системи та методи прийняття рішень (Business Analysis, BA)
 2. Консолідована інформація (Business Inteligence, BI)
 3. Аналіз даних (Data Science, DS)
 4. Системний аналіз (2-річна, SA)

 

Магістри вивчають методологію системного, структурного та об’єктно-орієнтованого аналізу складних об’єктів і систем, проектування й використання баз і сховищ даних, розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, принципи побудови та особливості функціонування сучасних  інформаційних систем і комп’ютерних мереж.

Ступінь магістра дозволяє отримати знання і напрацювати майстерність в професійній сфері та виконувати наступні завдання:

 • встановлювати структурні зв'язки в системах, узагальнювати отримані відомості і напрацьований досвід за період існування проблеми;
 • позначати цілі для фізичних і математичних процесів моделювання об'єктів, управляти отриманими результатами;
 • формулювати завдання випробувань і досліджень, спираючись на принципи системного аналізу, серед яких виділяють методи, технології, порядок дій і моделі автоматизованих програмних засобів проектування;
 • здійснювати імітаційні дослідження, при яких об'єкт, що вивчається, замінюється на його ескіз із заданими параметрами;
 • вводити досягнення, отримані експериментальним шляхом і впроваджувати практичне застосування в професійну сферу діяльності;
 • системно вивчати первинну інформацію, потрібну для розгляду в процесі конструювання і проектування;
 • аргументовано приймати конструкторські і проектні рішення у сфері системного аналізу; здійснювати перевірку відповідності проектів, що реалізовуються, а також пакетів технічних документів встановленим законодавством приписам, нормам і вимогам; використовувати веб-технології, у тому числі при дистанційному керуванні проектно-технологічними роботами.

Українська